ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BUD PÅ AUKTION.

1.     Deltagelse i budgivning kræver et gyldigt CVR-nummer samt registrering som bruger på jyskauktion.dk.  Privat køber kan således ikke handle på jyskauktion.dk. De registrerede data anvendes ved udstedelse af faktura til højestbydende. HUSK - der kan gå op til 24 timer inden bruger bliver godkendt.

1.     Ethvert bud er bindende for byderen. Når højestbydende meddeles hammerslag, indgås der aftale mellem indsætter og højestbydende.

2.     Bud gives på Jysk Auktions hjemmeside: jyskauktion.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Auktionen lukker for bud med intervaller af 1 min pr. 6 katalognumre, fra sluttidspunktet. Bemærk - tiden forlænges for det enkelte katalog nr. hvis der er et aktiv bud inden sluttidspunktet. Kun vindende bydere, får besked på mail efter auktionen. Vinder skal straks overføre penge til Jysk Auktions konto, og du kan på jyskauktion.dk selv tjekke i rubrikken “Mine bud”. Er der stadig et grønt rette tegn, så har du stadig buddet. Er der en rød trekant er du blevet overbudt. Efter auktionens afslutning vil der være en diplom/smiley, hvis du har vundet buddet og varen er din.

     1.     Bud intervaller:

Man kan byde minimum 50,00 kr. på effekter under 1000,00 kr.

Man kan byde minimum 100,00 kr. på effekter mellem 1000,00 kr og 10.000,00 kr.

Man kan byde minimum 500,00 kr. på effekter mellem 10.000,00 kr. og 50.000,00 kr.

Man kan byde minimum 1000,00 kr. på effekter over 50.000,00 kr. 

3.     Jysk Auktion kontrollerer brugerne ved registrering - herunder navn, cpr.nr eller cvr.nr., adresse og telefonnummer. Jysk Auktion forbeholder sig ret til at udelukke brugere i det omfang disse vurderes useriøse eller er inaktive i en periode over seks måneder.

4.     Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret. Alle varer sælges som beset. En erhvervsdrivende køber kan således ikke påberåbe sig at en genstand lider af nogen mangel, medmindre genstanden ikke svarer til den betegnelse, under hvilken den er solgt, hvis indsætter har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller hvis indsætter har undladt at give oplysning om for sælger kendelige forhold, der har haft betydning for en købers bedømmelse af genstanden. Jysk Auktion foretager ikke nogen form for undersøgelser af genstanden, og indestår som følge heraf ikke for genstandens stand og funktionsevne.

1.     VIGTIGT INFO VEDRØRENDE ALLE KØRETØJER: Alle biler, lastbiler, traktorer, m.m. sælges ved AUKTION og i den stand de befinder sig. Jysk Auktion foretager ikke nogen form for undersøgelser af genstanden, og indestår som følge heraf ikke for genstandens stand og funktionsevne. Jysk Auktion oplyser information om varen KUN hvis den ikke selv kan køres på plads eller hvis indsætter af varen har givet oplysninger herom. ALLE køretøjer skal efterses/prøves af evt. køber på eftersyns dagen, OBS!! det er købers ansvar at vurdere genstanden - alt købes som beset. Evt. spørgsmål kan rettes til mobil 24 48 48 45 eller på mail: info@jyskauktion.dk

2.     Aftalen om køb indgås mellem indsætter og højestbydende. Krav som følge af mangler skal derfor rettes mod indsætter.                                                                                    

5.     Der tillægges et auktionssalær på 15% på budsum (dog. minimum. 150 kr. pr. nr.) . Herudover beregnes 2,5 % i deklarationsgebyr på budsum + salær. Momsen er 25% og beregnes til sidst af summen af budsum + salær + deklarationsgebyr.

                     1.        Eksempel ved bud på 1000 kr. :     1000 kr. + 15% salær = 1.150 kr.  + 2,5% deklarationsgebyr( af 1.150 kr.)= 1.178,75 + 25% moms = 1.473,44 inkl. moms.

                     2.        Visse effekter er undtaget for moms på budsum, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr.

                     3.        Ved auktioner med FAST SALÆR -se punkt 6 – tillægges et auktionssalær på 2000 kr. på budsummen. Momsen er 25% og beregnes af budsum + salær.

 6.     AUKTIONER MED FAST SALÆR: 

1.     Bilauktioner som afholdes ved Jysk Auktions hjemme adresse (Ulvedalsvej 64, 8620 Kjellerup), afholdes som FAST SALÆR auktion.

2.     FAST SALÆR gælder kun for personbiler, varebiler og lastbiler.

3.     Alle biler/lastbiler tillægges et auktionssalær på 2000 kr. uanset budsum.

7.     MOMS:

1.     Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (typisk brugte varer), beregnes der kun moms af salærer og gebyrer.

2.     Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler (typisk nye varer), vil der blive beregnet moms af både budsum, salærer og gebyrer.

3.     Uanset om man sælger efter brugtmoms-ordningen eller efter de almindelige momsregler får man den fulde budsum minus sælgersalær udbetalt, og sælger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen, til brug for at afgøre, efter hvilke momsregler varen skal sælges.

4.     Momsfri køb – se punkt 16: EKSPORT - KØB AF EFFEKTER UDEN DANSK MOMS.

  8.     BETALING:

1.     Betaling sker ved overførsel til Jysk Auktions konto eller med betalingskort på hjemmesiden/ ved afhentning. Kontanter modtages ikke.

2.     Udenlandske købere (se punkt 16 for momsfri køb) kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen.

3.     Varer bliver først udleveret til køber, når beløbet er indgået i Jysk Auktions bogholderi.

4.     BEMÆRK:  Betalingsfrist oplyses på katalogets forside. Såfremt beløbet ikke betales vil kravet blive overdraget til inkasso.

 9.     Køber skal selv forestå afhentning, afmontering/nedtagning i henhold til Jysk Auktions anvisninger. Varer skal afhentes i det på forsiden oplyste udleveringstidspunkt, medmindre andet er aftalt med Flemming Staunsbjerg. Jysk  Auktion stiller ikke personale til rådighed som medhjælp ved håndtering og læsning. Enhver medhjælp, manuelt eller med maskine, fra Jysk Auktions side sker derfor for købers risiko og ansvar. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for at dette sker i henhold til gældende regler. Efter vundet auktion skal køber være opmærksom på at alle varer ude/inde står for købers egen risiko. Herunder bla. hærværk, tyveri, m.m. Genstande er ikke dækket af nogen form for forsikring ved Jysk Auktion.

                     1.        Udleveringstidspunktet er mellem kl. 10.00 og 17.00, med mindre andet er oplyst på katalogets forside.

                     2.        Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, opkræves et min. gebyr på 500,00 kr. til plads leje, håndtering af varer, mm. pr. måned - OBS - vederlagets størrelse varierer efter krav til pladsleje, håndtering, mm. Er opbevaringen forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er udgifterne til opbevaringen ved at overstige varens værdi, kan Jysk Auktion/Jysk Auktion sælge varen bedst muligt.

                     3.        Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud for købers regning.

10.  Enhver handel på auktionsområdet skal registreres og i øvrigt følge auktionsbetingelserne.

11.   Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. fra de respektive rettighedshavere. Bemærk: almindeligvis kan softwarelicenser ikke overdrages.

12.  Registreringsattest for indregistrerede motorkøretøjer, campingvogne, vogne, lastbiler, trailere m.m. medfølger varen medmindre andet er oplyst i kataloget. Hvor registreringsattest ikke foreligger, og i teksten ikke er skrevet at  registreringsattesten ikke medfølger, har Jysk Auktion én måned til at fremskaffe denne, idet køber ellers er berettiget til at hæve købet og kræve pengene retur.

1.     Grundet problemer med eftersendelsen af registreringsattester, har Jysk Auktion valgt kun at sælge BILER hvor registreringsattesten medfølger. Biler som mangler registreringsattester udgår, hvis Jysk Auktion ikke har modtaget attesten inden hammerslag

2.     Andet dokumentation vedrørende motorkøretøjer, f.eks., Toldattester, instruktions / servicebøger m.m. fremskaffes af køber selv, hvis ikke de medfølger varen.

3.   REGISTRERINGS ATTESTER OG KODER: Hvis andet ikke er oplyst, medfølger den original registrerings attest til køretøjer. BEMÆRK: det kan forekomme at der forefindes en nyere attest end den Jysk Auktion udlevere. Køber må selv henvende sig på UDVIDET MOTORKONTOR eller SKAT for at fremskaffe den nyest attest - Auktionshuset kan ikke hjælpe med at fremskaffe attesten.

13.  For alle motorredskaber medfølger registreringsattester, instruktionsbøger og andre papirer ikke, medmindre der oplyses om andet i kataloget. Køber står selv for fremskaffelsen af de nødvendige papirer, som køber skal bruge.

14.   Genstande, der anvendes til oplag af de af auktionen omfattede genstande, medfølger ikke, herunder paller og palle rammer, mm.

15.   PLADER på indregistrerede motorkøretøjer: Hvor der oplyses at plader evt. medfølger skal køber betale et gebyr på 800,00 kr. til omregistrering samt underskrive en fuldmagt til ejerskifte.

16.   EKSPORT - KØB AF EFFEKTER UDEN DANSK MOMS:

For Udenlandsk køber pålægges budsum og salæret dansk moms. Alle fakturaer vil således være momsbelagt. Hvis Udenlandsk køber kan dokumentere, at betingelserne for momsfrit salg er opfyldt, kan Jysk Auktion udstede en ny faktura uden moms.

1.     Virksomheden skal være momsregistreret. Det udenlandske momsnummer kontrolleres ved en forespørgsel i VIES-systemet eller for ikke EU-lande ved dokumentation af virksomheden.

2.      Udenlandsk køber er forpligtet til straks at eksportere det købte materiel ud af Danmark.

3.     Betaling skal ske ved overførelse til Jysk Auktions konto fra købers konto i den pågældende land. Kontanter/Betalings kort modtages ikke.

4.     Momsfritagelse gælder kun momsbeløber som overstiger 1000 kr. Dvs. at hvis momsen ikke beløber sig til min 1000 kr. fratages fakturaen ikke momsen.

5.     Et administrationsgebyr på 500 kr. erlægges faktura med momsfritagelse.

6.     Ved afhentning med transport firma, skal et internationalt fragtbrev (CMR) afleveres til Jysk Auktion. 

7.     Ved selv afhentning skal køber give en erklæring til Jysk Auktion om: at varen er sendt eller transporteret fra Danmark, varens bestemmelsessted, transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel samt at varen er modtaget på leveringsadressen.

17.   Vi tager forbehold for trykfejl/skrivefejl - kan beskrevet effekter ikke ses på billeder, medfølger de ikke.

 

Auktions- og indsætterbetingelser er udarbejdet i samarbejde med            

DAHL Viborg Advokatpartnerselskab